Villkor

Allmänna villkor, Quick Auto Spa                                          

1. Allmänt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och ”Steam Auto Spa Liljeholmen AB (med anläggningsnamn ”Quick Auto Spa”), org. nr 556904-3069, avseende biltvättsabonnemang i tvätthallen på Frejgatan 26.

2. Beskrivning av tjänsten 

Abonnemanget avser tillträde och nyttjande av utrustning i en av Quick Auto Spa tillhandahållna tvätthallar. Quick Auto Spa förbehåller sig rätten att från tid till annan utöka eller minska abonnemangets och tvätthallens utbud, såsom öppettider och tillgänglighet. Quick Auto Spa kan komma att skicka meddelanden till kund via e-post gällande förändringar i abonnemanget, samt övriga tjänster/tilläggstjänster som företaget kan erbjuda.

3. Avtalstid

Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdats av Quick Auto Spa. Avtalet löper tills vidare om inget annat är

överenskommet. Avtalet kan när som helst sägas upp av kund med 1 månads uppsägningstid. Uppsägningen ska ske skriftligen och identifieras med företag, organisationsnummer och aktuella registreringsnummer. Avtalet kan av Quick Auto Spa sägas upp om kund bryter mot de villkor som framgår av detta avtal. Denna uppsägning skall ske skriftligen och det ska tydligt framgå när avtalsuppsägningen träder i kraft.

4. Överlåtelser

Kund får ej överlåta sitt tvätt abonnemang till annan part utan skriftligt godkännande från Quick Auto Spa.

Quick Auto Spa får överlåta tvätthallen till annat företag som övertar de skyldigheter och rättigheter som Quick Auto Spa har gentemot kund.

5. Quick Auto Spa’s ansvar

Quick Auto Spa åtar sig att leverera tillgång till tvätthallen med hög driftssäkerhet och att snarast möjligt åtgärda eventuella fel eller driftsstopp i utrustningen. Quick Auto Spa ansvarar endast för skador som orsakats genom grov eller medveten försummelse av Quick Auto Spa eller anlitad underleverantör. Quick Auto Spa’s skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande avgiften för abonnemanget under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller Kunds kunder.

6. Kunds ansvar

Kunden får endast använda tvätthallen till dess syfte, och under förutsättning att ordningsregler(se bilaga) följs. Kunden garanterar att inte ge utomstående tillträde till tvätthallen utan skriftligt tillstånd från Quick Auto Spa. Kunden garanterar att inte direkt eller indirekt skada, t.ex. genom oförsiktighet eller missbruk, tvätthallens lokal och utrustning.

7. Övrigt

Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet

hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet. Quick Auto Spa har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.